Spotkanie informacyjne
w formule „on-line” odbyło się
22.02.2022 (wtorek) o godz. 16:00

Celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu oraz zebranie opinii odnośnie planowanej inwestycji oraz proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy.
Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19 spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji – przy użyciu aplikacji Teams.

Materiały informacyjne dotyczące analizowanych wariantów przebiegu trasy projektowanej obwodnicy Szczytna oraz formularz opinii w formie papierowej dostępne są:
+ u sołtysów Gminy Szczytno
+ w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
+ a także w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://obwodnicaszczytna.pl

Istnieje możliwość przesłania opinii odnośnie projektowanej obwodnicy w formie elektronicznej lub papierowej. Formularz zostanie udostępniony w wersji edytowalnej oraz pdf na stronie.
Prosimy o podanie w formularzu Państwa danych.

Wypełniony formularz, z odręcznym podpisem, prosimy przekazać sołtysom na terenie Gminy Szczytno, wrzucić do urny umieszczonej przed UM w Szczytnie, przesłać do dnia 30.04.2022 r. na adres email: wnioski_szczytno@ivia.pl lub pocztą na adresy: GDDKiA Oddział w Olsztynie al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn bądź IVIA S.A ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
Informujemy, że formularz zawierający wnioski w zakresie rozwiązań projektowych ingerujących w działki prywatne, powinien zostać podpisany przez właściciela nieruchomości.
Udzielimy odpowiedzi na wszystkie wnioski i pytania zawarte w podpisanych formularzach .
Aktualne warianty wykonania dostępne są w zakładce Zakres robót/Orientacja