Responsive Menu

/NAZWA KONTRAKTU

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58”.

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego oraz ułatwi dojazd do lotniska w Szymanach.

Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jego mieszkańców.

Lokalizacja inwestycji:
• województwo: warmińsko-mazurskie
• powiaty: szczycieński
• gminy: gmina miejska Szczytno, gmina wiejska Szczytno
• numer drogi: 53, 57, 58

Umowa na prace przygotowawcze została zawarta z firmą IVIA S.A. z Katowic. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024. Obejmuje on opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wykonanie koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych dla wariantu inwestycyjnego, wykonanie badań podłoża gruntowego oraz materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty.
Realizacja inwestycji w systemie „PiB” planowana jest na lata 2025 – 2029.

/ZAMAWIAJĄCY/WYKONAWCA
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
IVIA. S.A.
gddkia.gov.plivia.pl